Үйлчилгээ

Сүлд-Аудит ХХК нь харилцагч үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд нийцсэн, хараат бус мэргэжлийн санхүүгийн үйлчилгээг АОУС, СТОУС, НББОУС болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, заавар журмын дагуу чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэн ажиллаж байна.

Аудит
 • Санхүүгийн тайлангийн аудит
 • Санхүүгийн тайлангийн бүрэлдэхүүн хэсгийн аудит
 • Дотоод аудит
 • Санхүүгийн тайлангийн баталгаажуулалт
Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулах, аргачлалын зөвлөгөө өгөх
 • Санхүүгийн тайлан гаргах, зөвлөгөө өгөх
 • Санхүүгийн тайланд шинжилгээ, судалгаа хийх
 • Татварын зөвлөгөө өгөх
 • Удирдлагын болон зардлын бүртгэлийн зөвлөгөө ННБ, СТОУС-ын зөвлөгөө
Хөрөнгийн үнэлгээ
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ
 • Автомашин, тоног төхөөрөмжийн үнэлгээ
 • Бизнесийн үнэлгээг Олон Улсын үнэлгээний стандартын дагуу хийж гүйцэтгэнэ
Сургалт
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн ганцаарчилсан дадлагажуулах анхан шатны ба дунд шатны сургалт
 • Татвар болон нийгмийн даатгалын талаар зөвлөгөө өгөх сургалт